Jaké údaje obsahuje informační systém evidence obyvatelstva

Ke správě veřejných záležitostí ve státě je mimo jiné nutné, aby měl stát přehled o svým obyvatelích. Česká republika si vede svou evidenci obyvatel v informačním systému, jehož správcem je Ministerstvo vnitra ČR.

 

O kom jsou vedeny údaje v evidenci?

 • o státních občanech České republiky
 • o osobách, které pozbyly státní občanství České republiky
 • cizincích, kteří jsou matkou, otcem, popřípadě jiným zákonným zástupcem, manželem, registrovaným partnerem nebo dítětem občana, a to údaje v rozsahu:

 

Jaké údaje jsou o občanech v evidenci vedeny?

O státních občanech České republiky (dále jen „občanech“):

  1. jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
  2. datum narození,
  3. pohlaví,
  4. místo a okres narození; u občana, který se narodil v cizině, místo a stát, kde se občan narodil,
  5. rodné číslo,
  6. státní občanství, popřípadě více státních občanství,
  7. adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu, případně též adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti,
  8. počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky,
  9. datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o schválení smlouvy o nápomoci nebo zastoupení členem domácnosti, včetně uvedení soudu, který smlouvu nebo zastoupení schválil, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o omezení svéprávnosti, jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo opatrovníka, pokud opatrovníkovi nebylo rodné číslo přiděleno, vede se datum, místo a okres jeho narození a u opatrovníka, který se narodil v cizině, místo a stát, kde se narodil, je-li opatrovníkem ustanovena právnická osoba, vede se název a adresa sídla, datum nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení omezení svéprávnosti, datum odvolání podpůrce soudem a datum zániku zastoupení členem domácnosti,
  10. zákaz pobytu, místo zákazu pobytu a doba jeho trvání,
  11. jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce; v případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nemá přiděleno rodné číslo, vede se jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,
  12. rodinný stav, datum, místo a okres uzavření manželství, došlo-li k uzavření manželství mimo území České republiky, vede se místo a stát, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení manželství za neplatné, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neexistenci manželství, datum zániku manželství smrtí jednoho z manželů, nebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z manželů za mrtvého a den, který byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o rozvodu manželství nebo partnerství,
  13. datum, místo a okres vzniku partnerství, došlo-li ke vzniku partnerství mimo území České republiky, vede se místo a stát, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neplatnosti nebo o neexistenci partnerství, datum zániku partnerství smrtí jednoho z registrovaných partnerů (dále jen „partner“), nebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z partnerů za mrtvého a den, který byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zrušení partnerství
  14. jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo manžela nebo partnera; je-li manželem nebo partnerem fyzická osoba, která nemá přiděleno rodné číslo, vede se jméno, popřípadě jména, příjmení manžela nebo partnera a datum jeho narození,
  15. jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo dítěte; je-li dítě cizinec, který nemá přiděleno rodné číslo, vede se jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte a datum jeho narození,
  16. o osvojenci údaje v rozsahu
   1. stupeň osvojení,
   2. původní a nové jméno, popřípadě jména, příjmení osvojence,
   3. původní a nové rodné číslo osvojence,
   4. datum, místo a okres narození a u osvojence, který se narodil v cizině, místo a stát, kde se narodil,
   5. jméno, popřípadě jména, příjmení a rodná čísla osvojitelů, v případě, že osvojiteli nebylo přiděleno rodné číslo, vedou se údaje o jménu, popřípadě jménech, příjmení a datu narození osvojitele,
   6. jméno, popřípadě jména, příjmení a rodná čísla otce a matky; pokud jim nebylo přiděleno, jejich jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození; tyto údaje se nevedou, pokud se jedná o osvojence narozeného ženě s trvalým pobytem v České republice, která jej porodila a písemně požádala  o utajení své osoby v souvislosti s porodem,
   7. datum nabytí právní moci rozhodnutí o osvojení nebo rozhodnutí o zrušení osvojení,
  17. záznam o poskytnutí údajů v rozsahu datum a hodina výdeje a komu byly údaje poskytnuty,
  18. datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České republiky, vede se datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo,
  19. den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za nezvěstného uveden jako den, kdy nastaly účinky prohlášení nezvěstnosti, a datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení za nezvěstného,
  20. den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který nepřežil, a datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého.
    
 1. osobách, které pozbyly státní občanství České republiky
   
 2. cizincích, kteří jsou matkou, otcem, popřípadě jiným zákonným zástupcem, manželem, registrovaným partnerem nebo dítětem občana, a to údaje v rozsahu:
  1. jméno, popřípadě jména, příjmení,
  2. rodné číslo, nemá-li rodné číslo přiděleno, vede se datum narození.
 
 
V informačním systému evidence obyvatel se o všech údajích rovněž zpracovávají jejich změny.
 
Zdroj: http://www.mvcr.cz/clanek/informacni-system-evidence-obyvatel
Poslední aktualizace: Simona Fialová, srpen 2019

 

 

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
25
26
27
28
29
30
1
 
 
 
 
 
 
 
2
3
4
5
6
7
8
 
 
 
 
 
 
 
9
10
11
12
13
14
15
 
 
 
 
 
 
 
16
17
18
19
20
21
22
 
 
 
 
 
 
 
23
24
25
26
27
28
29
 
 
 
 
 
 
 
30
31
1
2
3
4
5