Menšiny – organizace

Organizace pracující s menšinami v ČR a ve světě.

 

ČR

Název organizace

Činnost organizace

www stránky

adresa

telefon

e-mail

Český helsinský výbor

Organizace zabývající se ochranou lidských práv. Je členem Mezinárodní helsinské federace pro lidská práva. Působí v oblastech: vězeňství a trestní justice; práva vězňů a zadržených; policie; práva menšin; práva žen; dětská práva; cizinecká problematika.

www.helcom.cz

Štefánikova 21,

Praha 5

(budova Úřadu práce MČ Praha 5, 1. patro)

257 221 142. 602 646 940 (pro právní poradnu)

info@helcom.cz

Český západ

Organizace napomáhá integraci romské menšiny v oblasti Dobrá voda v Karlovarském kraji.

www.cesky-zapad.cz

Dobrá Voda 52,

Toužim

353 391 132, 724 732 247

info@cesky-zapad.cz

Člověk v tísni

Humanitární organizace, jejímž s cílem je pomáhat v krizových oblastech světa. "Společnost realizuje humanitární pomoc, dlouhodobé rozvojové projekty a podporuje snahy o demokratizaci a dodržování lidských práv ve světě."

www.clovekvtisni.cz

Šafaříkova 635/24,

Praha 2

226 200 400

mail@clovekvtisni.cz

Drom, romské středisko

Obecně prospěšná společnost úzce spolupracující s organizací Drom-romské středisko.

www.drom.cz

Bratislavská 41,

Brno

545 211 576

drom@drom.cz

Forint - fórum pro integraci

Sdružení neziskových organizací, které se zaměřují na odstraňování chudoby, sociální exkluze a integraci znevýhodněných skupin do společnosti. V lednu 2006 bylo členem sdružení sedm českých NNO. 

 

Seifertova 47,

Praha 3

 

info@forint.cz

 

Poradna pro integraci
 

Poradna pro integraci (dále jen PPI) je občanské sdružení, které bylo založeno v roce 1997. Je nevládní neziskovou organizací zabývající se integrací osob, jimž byl v České republice přiznán status uprchlíka, a od roku 2002 také dlouhodobě usazených cizinců v České republice.

 www.p-p-i.cz 

Opletalova 921/6

110 00 Praha 1


sociální odd.: 603 281 269

právní odd.:  603 807 567 praha@p-p-i.cz

Kabinet multikulturní výchovy

Vznikl na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Organizuje výukovou a přednáškovou činnost, zaměřenou na romskou menšinu, imigranty, umožňuje setkávání různých národů, etnik, menšin.

www.ped.muni.cz


Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, Poříčí 31,

Brno

549 491 111,

549 495 407

gulova@ped.muni.cz

La Strada

Organizace zaměřující se na prevenci obchodu se ženami a podporu obětí tohoto obhodu. Stránky nabízí popis aktivit, přehled realizovaných projektů, kontaktní SOS linku.

www.strada.cz

P.O.Box 305,

Praha 1

222 721 810

Info/SOS: +420 222 717 171

lastrada@strada.cz

Lačhe Čhave

Sdružení se snaží řešit drogovou problematiku u romských dětí a mládeže v Praze 4 v rámci volnočasových aktivit. Cílem je příprava a realizace preventivních programů pro romskou komunitu. Aktivity se soustředí na dětský klub, víkendové výjezdy, letní tábor.

www.lache-chave.cz

Smolkova 565,

Praha 12

korespondence: Rovnoběžná 34

Praha 4

723 293 601

 

info@lache-chave.cz

Multikulturní centrum Praha

Multikulturní centrum Praha je nezisková organizace ukazující prostřednictvím veřejných debat, vzdělávací a informační činností, publikováním, atd., že mezikulturní soužití v České republice je možné a všestranně obohacující.

www.mkc.cz

Náplavní 1

Praha 2

296 325 345

infocentrum@mkc.cz

Nadace Tolerance

Nadace Tolerance se zaměřuje na prevenci skupinové nesnášenlivosti, fanatismu, nacionalismu, antisemitismu a xenofobie v České republice a na podporu vzájemné komunikace mezi rozdílnými skupinami lidí.

www.ecn.cz/tolerance

Senovážné náměstí 24, Praha 1

224 102 314

tolerance@ecn.cz

Národní centrum sociálních studií

Organizace se mimo jiné zabývá integrací romského obyvatelstva do společnosti. Analyzuje situaci romské komunity v obci a regionu, jejich bytovou problematiku a navrhuje řešení.

www.ncss.cz

Na Moráni 4,

Praha 2

 

office@ncss.cz

Nová škola

Podporuje alternativní formy vzdělávání dětí a dospělých k multikulturalismu, toleranci a lidským právům. Zvláštní pozornost věnuje podpoře vzdělávacích programů pro romskou minoritu v České republice.

www.novaskolaops.cz

Křižíkova 344/6,

Praha 8

 

novaskola@novaskolaops.cz

Open Society Fund Praha

Nadace se orientuje na podporu projektů zaměřených na korupci, rovné příležitosti, a problematiku lidských práv.

www.osf.cz

Hradecká 92/18,

Praha 3

222 540 979

osf@osf.cz

Organizace na podporu integrace menšin

Posláním organizace je podporovat boj proti rasismu a nesnášenlivosti. Organizace podporuje integraci jakýchkoliv menšin nebo jednotlivců do multikulturní společnosti.

www.opim.cz

U Starého hřbitova 6,

Praha 1

737 970 375

info@opim.cz

Slovo 21

Posláním organizace je boj proti rasismu, ochrana lidských práv, vytváření tolerance vůči minoritám, zejména Romům a budování multikulturní společnosti.

www.slovo21.cz

Štěpánská 1,

Praha 2

222 511 434

222 522 070

222 518 554


slovo21@centrum.cz

Ponton o.s.

Posláním sdružení je přispívat ke zdravému vývoji dětí, mládeže a rodin z nejrůznějších sociálních a etnických skupin, předcházet jejich sociálnímu vyloučení a napomáhat k jeho odstraňování.

www.ponton.cz

Podmostní 1,

Plzeň

377 220 557

info@pon­ton.cz

Step by Step

Cílem organizace je zvyšovat kvalitu učení dětí a vzdělání učitelů rozdílných typů, úrovní škol a komunity.

www.sbscr.cz

Bubenská 1477/1, Praha 7

222 963 596

info@sbscr.cz

      
Sdružení pro integraci a migraci

 

Sdružení pro integraci a migraci je nezisková organizace, která poskytuje právní a sociální poradenství cizincům žijícím v České republice. Nedílnou součástí jejich aktivit je i působení na širokou veřejnost s cílem rozvíjet toleranci, potírat xenofobii a rasismus.

www.migrace.com

Baranova 33

 Praha 3

 

Tel.: 224 224 379

 

poradna@refug.cz

Centrum pro integraci cizinců

 

Motto "Pomáháme imigrantům stát se našimi spoluobčany." znamená, že CIC nepomáhá cizincům jen proto, že jsou cizinci, nýbrž proto, že tito se z cizinců chtějí stát plnoprávnými členy této společnosti i se všemi z toho vyplývajícími závazky. Znamená to, že CIC pomáhá cizincům při integraci do české společnosti. To je základní premisou a imperativem každodenní i dlouhodobé práce pro členy sdružení a jeho zaměstnance.

www.cicpraha.org

Kubelíkova 55,

Praha 3

 

 

info@cicpraha.org

Sdružení Česká katolická charita

 

Krédem Charity ČR je pomoc bližním v nouzi bez ohledu na jejich příslušnost k rase, národnosti či náboženství.

www.charita.cz

Vladislavova 12

110 00 Praha 1

 

Tel.: 296 243 330

Fax: 296 243 333

 

sekretariat@charita.cz

Organizace pro pomoc uprchlíkům

 

Cílem OPU je pomáhat uprchlíkům a ostatním cizincům na území České republiky, kteří jsou ve své vlasti pronásledováni z důvodu politického, etnického, náboženského, rasového nebo kvůli své příslušnosti k určité sociální skupině, a také těm, kteří již v ČR požívají práva azylu a dočasné ochrany.

www.opu.cz

Kovářská 4

190 00 Praha 9

 

233 371 258

 

opu@opu.cz

Berkat

 

V čečenském a ingušském jazyce znamená slovo BERKAT "štěstí" nebo "milosrdenství", v jazyce právním je to název občanského sdružení, zaměřeného především na pomoc a na podporu svépomoci v místech zničených válkou a humanitárními katastrofami.

www.berkat.cz

 

 

 

 

berkating@yahoo.com

Sdružení občanů zabývajících se emigranty

 

SOZE je nevládní nezisková organizace, jejímž posláním je poskytování pomoci uprchlíkům a dalším kategoriím cizinců, přicházejících do České republiky. Tato pomoc spočívá v bezplatném právním, sociálním a psychologickém poradenství, v realizaci volnočasových a vzdělávacích programů a v komplexní sociálně-právní asistenci dlouhodobě usazeným cizincům a uznaným azylantům v namáhavém procesu integrace do majoritní společnosti.

www.soze.cz

Mostecká 5

614 00 Brno

 

Tel.: 545 213 643

 

 

soze@soze.cz

Poradna pro integraci

 

Poradna pro integraci (dále jen PPI) je občanské sdružení, které bylo založeno v roce 1997. Je nevládní neziskovou organizací zabývající se integrací osob, jimž byl v České republice přiznán status uprchlíka, a od roku 2002 také dlouhodobě usazených cizinců v České republice.

 

www.p-p-i.cz

Opletalova 921/6

110 00 Praha 1

 

sociální odd.: 603 281 269

právní odd.:  603 807 567


 

praha@p-p-i.cz

 

 

 

Mezinárodní organizace

Vysoký komisař pro národnostní menšiny OSCE (EN)

 

The UN Refugee Agency (EN)

 

Menšinové evropské jazyky

 

Evropské monitorovací středisko rasismu a xenofobie (EN)

 

Wording of the Charter of European Parties for a non-racist Society (EN)

 

Breaking the Barriers : Romani Women and the Access to Public Health Care (EN)

 

Separated children in Europe programme (Program podporující odloučené děti v Evropě)

Stránky společného programu UNHCR a organizace Save the Children zaměřeného na podporu odloučených dětí: statistiky, mezinárodní právní dokumenty, kontakty, publikace, zprávy o situaci odloučených odloučených dětí ve většině evropských zemí.

 

European Council on Refugees and Exiles (Evropská rada pro uprchlíky a exulanty)

ECRE sdružuje a zastřešuje 74 organizací pracujících s uprchlíky. Stránky nabízí odborné studie (původní i přes odkazy), statistiky a podkladové informace, prohlášení a tiskové zprávy, novinky a odkazy.

 

International Centre for Migration Policy Development (ICMPD) (Mezinárodní centrum pro vývoj migrační politiky)

Stránky (v angličtině) mezivládní organizace, která dlouhodobě sleduje vývoj zejména evropských migračních politik a nabízí vládám podklady k dalšímu rozhodování. Studie, projekty, projevy a publikace, odkazy.

 

European Centre for Minority Issues (ECMI) (Evropské centrum pro otázky menšin)

Centrum založené 3mi evropskými vládami v roce 1996 se pomocí akcí, výzkumu a dokumentace snaží podporovat vztahy mezi většinovou společností a menšinami v celé Evropě. Spolupracuje s vládami, mezivládními i nevládními organizacemi. Sídlí v Německu. Mezi projekty patří např. etnopolitická mapa Evropy, vydávání elektronického periodika JEMIE, síť NNO na podporu mezietnických vztahů v Makedonii, databáze právních norem a konvencí zajištujících práva menšin.

 

Nevládní mezinárodní organizace

 

Informační síť Mercator/ Mercator information network (EN)

 

Federalistická unie evropských národností (EN)

 

Evropské centrum pro práva Romů (EN)

 

Mezinárodní organizace pro migraci (EN)

 

Minority Rights Group International (EN)

 
 

Zdroj: weby jednotlivýchorganizací
Poslední aktualizace: Barbora Bělíková, srpen 2017


 

 

 

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29
30
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
 
 
6
7
8
9
10
11
12
 
 
 
 
 
 
 
13
14
15
16
17
18
19
 
 
 
 
 
 
 
20
21
22
23
24
25
26
 
 
 
 
 
 
 
27
28
29
30
31
1
2