Neplacení nájemného a výpověď z bytu

Neplacení nájemného

Neplacení nájemného je hrubým porušením povinností nájemce. Nájemce je povinen platit nájemné podle smlouvy. Nezaplatí-li nájemce nájemné nebo úhradu za plnění poskytovaná s užíváním bytu do pěti dnů po její splatnosti, je povinen zaplatit pronajímateli poplatek z prodlení.

Neplacení nájemného může vést k podání výpovědi ze strany pronajímatele.

 

Výpověď z bytu

Nájem bytu, ať již na dobu neurčitou či na dobu určitou, může zaniknout též výpovědí pronajímatele nebo nájemce.Výpověď je jedním ze způsobů, jak může zaniknout nájem bytu. Nájem bytu zanikne písemnou dohodou mezi pronajímatelem a nájemcem nebo písemnou výpovědí. Výpovědní lhůta počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhému účastníkovi. Zatímco nájemce může nájem bytu vypovědět písemnou výpovědí bez udání důvodu při dodržení výpovědní lhůty 3 měsíce dané zákonem, pokud dává výpověď pronajímatel, může tak učinit pouze z taxativně vymezených důvodů uvedených v § 2288 a § 2291 občanského zákoníku (Zákon č. 89/ 2012 Sb., občanský zákoník):

a) poruší-li nájemce hrubě svou povinnost vyplývající z nájmu,


b) je-li nájemce odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný na pronajímateli nebo členu jeho domácnosti nebo na osobě, která bydlí v domě, kde je nájemcův byt, nebo proti cizímu majetku, který se v tomto domě nachází,


c) má-li být byt vyklizen, protože je z důvodu veřejného zájmu potřebné s bytem nebo domem, ve kterém se byt nachází, naložit tak, že byt nebude možné vůbec užívat, nebo


d) je-li tu jiný obdobně závažný důvod pro vypovězení nájmu

e) má být byt užíván pronajímatelem, nebo jeho manželem, který hodlá opustit rodinnou domácnost a byl podán návrh na rozvod manželství, nebo manželství bylo již rozvedeno,

f) potřebuje pronajímatel byt pro svého příbuzného nebo pro příbuzného svého manžela v přímé linii nebo ve vedlejší linii v druhém stupni.

 

Náležitosti výpovědi z nájmu:

Výpověď z nájmu bytu musí být písemná a musí být nájemci doručena.

Výpověď musí obsahovat:

  • důvod výpovědi
  • výpovědní lhůtu, která nesmí být kratší než tři měsíce a musí skončit ke konci kalendářního měsíce
  • poučení nájemce o možnosti podat do 60 dnů žalobu na určení neplatnosti výpovědi k soudu
  • v případě podání výpovedi pronajímatelem je třeba uvést důvod výpovědi

Výpovědní lhůta začne běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhému účastníkovi.

 

 

 

Zdroj: www.pravnik.czbusiness.center.cz, zakonyprolidi.cz
Poslední aktualizace: Simona Fialová, únor 2018

 

 

 

 

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
30
31
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
 
 
6
7
8
9
10
11
12
 
 
 
 
 
 
 
13
14
15
16
17
18
19
 
 
 
 
 
 
 
20
21
22
23
24
25
26
 
 
 
 
 
 
 
27
28
29
30
1
2
3