Obchodování s lidmi - legislativa

TRESTNÍ ZÁKONÍK č. 40/2009 Sb.

 

 

§ 168 Obchodování s lidmi

 

(1) Kdo přiměje, zjedná, najme, zláká, svede, dopraví, ukryje, zadržuje nebo vydá dítě, aby ho bylo jiným užito

a) k pohlavnímu styku nebo k jiným formám sexuálního zneužívání nebo obtěžování anebo k výrobě pornografického díla,

b) k odběru tkáně, buňky nebo orgánu z jeho těla,

c) k službě v ozbrojených silách,

d) k otroctví nebo nevolnictví, nebo

e) k nuceným pracím nebo k jiným formám vykořisťování, anebo

kdo kořistí z takového jednání, bude potrestán odnětím svobody na dvě léta až deset let.

 

(2) Stejně bude potrestán, kdo jinou osobu než uvedenou v odstavci 1 za použití násilí, pohrůžky násilí nebo jiné těžké újmy nebo lsti anebo zneužívaje jejího omylu, tísně nebo závislosti, přiměje, zjedná, najme, zláká, svede, dopraví, ukryje, zadržuje nebo vydá, aby jí bylo jiným užito

a) k pohlavnímu styku nebo k jiným formám sexuálního zneužívání nebo obtěžování anebo k výrobě pornografického díla,

b) k odběru tkáně, buňky nebo orgánu z jejího těla,

c) k službě v ozbrojených silách,

d) k otroctví nebo nevolnictví, nebo

e) k nuceným pracím nebo k jiným formám vykořisťování, anebo

kdo kořistí z takového jednání.

 

(3) Odnětím svobody na pět až dvanáct let nebo propadnutím majetku bude pachatel potrestán,

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 jako člen organizované skupiny,

b) vydá-li takovým činem jiného v nebezpečí těžké újmy na zdraví nebo smrti,

c) spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného značný prospěch, nebo

d) spáchá-li takový čin v úmyslu, aby jiného bylo užito k prostituci.

 

(4) Odnětím svobody na osm až patnáct let nebo propadnutím majetku bude pachatel potrestán,

a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 těžkou újmu na zdraví,

b) spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu, nebo

c) spáchá-li takový čin ve spojení s organizovanou skupinou působící ve více státech.

 

(5) Odnětím svobody na deset až šestnáct let nebo propadnutím majetku bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 smrt.

 

(6) Příprava je trestná.

 

 

Hlavní koordinační roli v ČR v rámci problematiky boje proti obchodování s lidmi plní již od roku 2003 MV ČR. Na základě „Národní strategie boje proti obchodování s lidmi za účelem sexuálního vykořisťování v České republice (2003-2005)" bylo MV ČR, Odbor bezpečnostní politiky, pověřeno výkonem funkce tzv. národního zpravodaje (national rapporteur). Úloha národního zpravodaje spočívá především v analyticko koncepční činnosti a zahrnuje v sobě monitoring a analýzu situace včetně předkládání periodických zpráv. Ředitel odboru bezpečnostní politiky je zároveň tajemníkem Mezirezortní koordinační skupiny pro oblast boje proti obchodování s lidmi a zodpovídá tak za koordinaci aktivit v oblasti potírání obchodování s lidmi na národní úrovni, mezinárodní spolupráci, sledování a zavádění tzv. dobré praxe v této oblasti. Odbor je též zpracovatelem základního koncepčního materiálu, kterým je usnesením vlády ČR schválená „Národní strategie boje proti obchodování s lidmi (pro období 2008-2011)" (viz příloha 1).

 

 Nezbytnou součást všech opatření proti obchodování s lidmi tvoří podpora a ochrana obětí obchodování s lidmi, kterou v rámci MV ČR zajišťuje odbor prevence kriminality (dále jen „OPK") prostřednictvím tzv. Programu podpory a ochrany obětí obchodování s lidmi. OPK je zároveň zodpovědný za koordinaci preventivních aktivit; každoročně vyhlašuje speciální dotační program pro nestátní neziskové organizace s názvem „Prevence obchodování s lidmi a pomoc obětem obchodování s lidmi".

 

Třetím z odborů MV ČR, který se významně podílí na potírání obchodování s lidmi, je odbor azylové a migrační politiky (dále jen „OAMP"), který na základě ustanovení § 42e zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR, ve znění pozdějších předpisů rozhoduje o udělení dlouhodobého pobytu za účelem ochrany na území, tedy pobytového statutu určeného mimo jiné také pro pravděpodobné oběti trestného činu obchodování s lidmi. Zařazením § 42e do zákona o pobytu cizinců byly splněny povinnosti vyplývající ze Směrnice Rady 2004/81/ES ze dne 29. dubna 2004, týkající se vydávání povolení k pobytu občanům třetích zemí, kteří se stali oběťmi obchodování s lidmi nebo kteří se stali objekty převaděčství a spolupracují s příslušnými orgány. Podle ustanovení § 42e je pravděpodobným obětem obchodování s lidmi poskytnuta lhůta jednoho měsíce na rozmyšlenou, zda budou spolupracovat s orgány činnými v trestním řízení. Následně je obětem, které se rozhodnou pro spolupráci a splní další zákonem stanovené podmínky, udělen MV ČR dlouhodobý pobyt za účelem ochrany na území ČR. Pobytový statut dle ustanovení § 42e zákona o pobytu cizinců může být udělen jak oběti zařazené v Programu podpory a ochrany obětí obchodování s lidmi, tak oběti v péči nevládních organizací, která nečerpá služby poskytované v rámci tohoto speciálního  programu.

 

Detailnější informace o roli jednotlivých odborů MV ČR i dalších orgánů státní správy a relevantních nevládních organizací naleznete v materiálu nazvaném: „Zpráva o stavu obchodování s lidmi v ČR za rok 2008." (viz příloha 2)

 

MEZINÁRODNÍ ÚMLUVY:

 

Úmluva o nadnárodním organizovaném zločinu jejíž součástí je

Protokol o prevenci, potlačování a trestání obchodu s osobami, zejména ženami a dětmi (OSN, Palermo 2000) - protokol obsahuje první mezinárodně všeobecně uznávanou definici obchodování s lidmi. Česká republika protokol ratifikovala dne 10. prosince 2002.

 

Úmluva o potlačování a zrušení obchodu s lidmi a vykořisťování prostituce jiného (OSN 1949)

 

Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod (OSN 1950)

 

Úmluva o odstranění všech forem diskriminace žen (OSN 1979)

 

Rámcové rozhodnutí Rady Evropské unie ze dne 19. července 2002 o potírání obchodování s lidmi

 

Směrnice Evropské unie vztahující se k pobytu obchodovaných osob na území zemích cílových


Dokumenty Ministerstva vnitra ČR k obchodu s lidmi.

 

 

Zdroj: www.portal.go.cz, www.mvcr.cz
Poslední aktualizace Barbara Bieliková, srpen 2017

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27
28
29
30
1
2
3
 
 
 
 
 
 
 
4
5
6
7
8
9
10
 
 
 
 
 
 
 
11
12
13
14
15
16
17
 
 
 
 
 
 
 
18
19
20
21
22
23
24
 
 
 
 
 
 
 
25
26
27
28
29
30
31