Pojištění

 

Pojištění je efektivní způsob tvorby a rozdělování finančních rezerv k úhradě potřeb, jež vznikají z nahodilých událostí. Je to vztah, který umožňuje lidem, kteří utrpí ztrátu, úraz apod., aby dostali finanční náhradu následků tohoto neštěstí.

Pojištění je realizováno formou právních vztahů mezi pojišťovnou a dalšími účastníky pojištění. Práva a povinnosti účastníků pojištění jsou stanoveny obecně závaznými předpisy nebo příslušnou smlouvou.

Hlavními oblastmi, do kterých lze rozdělit pojistné produkty a služby a operace s nimi jsou pro účely finančního vzdělávání:

 • Pojištění osob (životní pojištění, úrazové pojištění, pojištění pro případ nemoci)
 • Pojištění majetku občanů
 • Pojištění vozidel
 • Cestování a pojištění
 • Pojištění odpovědnosti za škodu
 • Pojištění právní ochrany
 • Pojištění finančních ztrát

Pojistná smlouva:

 • je smlouva o finančních službách, ve které se pojistitel zavazuje v případě vzniku nahodilé události poskytnout ve sjednaném rozsahu pojistné plnění a pojistník (osoba) se zavazuje platit pojistiteli (pojišťovně) pojistné
 • vyjadřuje konkrétní pojistné podmínky a podmínky realizace pojištění, které jsou závazné pro obě smluvní strany
 • musí být uzavřena vždy písemně a podepsaná oběma zúčastněnými stranami s výjimkou pojištění s pojistnou dobou kratší než 1 rok

Pojistka je potvrzení o uzavření pojistné smlouvy vydané pojistitelem pojištěnému.

Pokud dojde ke ztrátě, poškození nebo zničení pojistky, vydá pojistitel na žádost a na náklady pojistníka druhopis pojistky

Obsah pojistné smlouvy:

 • určení pojistitele a pojistníka, oprávněné osoby a jejich identifikační údaje
 • vymezení pojistného nebezpečí a pojistné události
 • výše pojistného, jeho splatnost a údaj, zda se jedná o pojištění běžné nebo jednorázové
 • vymezení doby, na kterou byla PS uzavřena
 • pojistné podmínky - nedílná součást pojistné smlouvy
  • zpracovává je pojistitel pro jednotlivé typy pojištění
  • obsahují zejména vymezení vzniku, trvání a zániku pojištění, vymezení pojistné události, stanovení podmínek , za kterých nevzniká pojistiteli povinnost poskytnout pojistné plnění, způsob určení rozsahu pojistného plnění a jeho splatnost
  • pojistník s nimi musí být před uzavřením pojistné smlouvy prokazatelně seznámen (kromě smlouvy uzavřené formou obchodu na dálku)

Způsob uzavření pojistné smlouvy:

 • Osobně na pobočce pojišťovny
 • Prostřednictvím pojišťovacího zprostředkovatele
 • On-line prostřednictvím internetu
 • Po telefonu (pouze u některých produktů)
 • Prostřednictvím dalších prodejních kanálů (makléři, cestovní kanceláře, pošta, realitní makléři)

Vznik pojištění 

 • Pojištění vzniká za podmínek stanovených v pojistné smlouvě.
 • Pojištění vzniká od 00:00 hod dne následujícího po dni uzavření pojistné smlouvy. Např.: Pojistnou smlouvu uzavírám dne 8.9. - datum vzniku počátku je od 00 hod. 9.9.

Zánik pojištění

Zánik pojištění může nastat:

 • Uplynutím pojistné doby: v pojistné smlouvě lze také specifikovat podmínky, za kterých pojištění uplynutím doby nezaniká (např. pokud pojistitel nebo pojistník nejméně 6 týdnů před uplynutím doby nesdělí druhé straně, že na dalším trvání nemá zájem)
 • Nezaplacením pojistného: pojištění zaniká dnem následujícím po marném uplynutí lhůty, která je stanovena pojistitelem v upomínce k zaplacení pojistného nebo jeho části, doručené pojistníkovi. Tato lhůta nesmí být kratší než 1 měsíc.
 • Dohodou: v dohodě musí být vždy určen okamžik zániku pojištění a způsob vyrovnání závazků
 • Výpovědí:
  • je -li sjednáno pojištění s běžným pojistným, zaniká pojištění výpovědí pojistitele nebo pojistníka ke konci pojistného období - výpověď musí být doručena min. 6 týdnů před uplynutím pojistného období
  • do 2 měsíců ode dne uzavření pojistné smlouvy - dnem doručení výpovědi začíná běžet 8 denní výpovědní lhůta, jejímž uplynutím pojištění zaniká
  • do 3 měsíců ode dne doručení oznámení vzniku pojistné události - dnem doručení výpovědi začíná plynout výpovědní lhůta 1 měsíce, jejímž uplynutím pojištění zaniká
 • Odstoupením: pokud pojistník nebo pojištěný poskytne úmyslně nebo z nedbalosti nepravdivé nebo neúplné údaje, týkající se sjednávaného pojištění, má pojistitel právo odstoupit od smlouvy do 2 měsíců ode dne, kdy tuto skutečnost zjistil, jinak právo zaniká.
 • Změna vlastnictví pojištěného majetku: pojištění zaniká dnem, kdy došlo ke změně vlastnictví nebo spoluvlastnictví poj. majetku, nebylo-li ve smlouvě dohodnuto jinak
 • Jiné důvody:
  • zánikem pojištěného rizika nebo pojištěné věci,
  • smrtí pojištěné fyzické osoby
  • zánikem pojištěné právnické osoby bez právního nástupce
 
 
 
 
Zdroj: www.psfv.cz
Poslední aktualizace: E. Tesařová, únor 2018

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29
30
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
 
 
6
7
8
9
10
11
12
 
 
 
 
 
 
 
13
14
15
16
17
18
19
 
 
 
 
 
 
 
20
21
22
23
24
25
26
 
 
 
 
 
 
 
27
28
29
30
31
1
2