Základní pojmy

Pokud si nejste jisti některými základními pojmy z oblasti bydlení, podívejte se na ně v následujícím článku.

 

A

 

anuita

 

Platba obsahující splátku i úrok v jedné částce. Tato částka je po celou sjednanou dobu stejná, mění se plynule poměr splátka : úrok. Zpočátku tvoří většinu částky úrok, poměr se posunuje ve prospěch splátek a na konci splatnosti tvoří většinu částky splátka a zbytek úrok.

 

anuitní splácení

 

Způsob splácení hypotečního úvěru, kdy klient splácí po celou dobu trvání závazku stále stejnou výši splátky. Anuitní splátka se vždy skládá ze dvou částí, z jistiny a z úroků. Vzájemný poměr těchto dvou částí se v čase mění.

 

B

 

bonita

 

Klientova finanční situace, v určitých případech schopnost klienta splácet úvěr (dostát svým závazkům).

 

byt

 

Soubor místností a prostorů pod společným uzavřením, který svým stavebně technickým a funkčním uspořádáním a vybavením splňuje požadavky na trvalé bydlení. Byt musí mít obytný prostor, vlastní uzavíratelný vstup, předsíň, prostor pro vaření, pro uskladnění potravin, pro tělesnou hygienu a pro umístění záchodové mísy.

 

bytové družstvo (BD)

 

Družstvo, které zajišťuje bytové potřeby svých členů.

 

bytový dům

 

Obytná budova o více bytech přístupných z domovní komunikace se společným hlavním vstupem z veřejné komunikace, pokud se nejedná o rodinný dům. Bytový dům je stavba pro bydlení, ve které převažuje funkce bydlení.

 

bytový fond

 

Souhrn bytů na určitém území.

 

bytové nemovitosti

 

Byt, rodinný dům a bytový dům.

 

 

C

 

Cílová částka

Cílová částka je sjednána ve smlouvě o stavebním spoření a vyjadřuje budoucí potřebu finančních prostředků pro realizaci bytových potřeb účastníka. Cílovou částku si účastník stanoví podle svých cílů a možností. Cílová částka je rovna součtu vkladů, státní podpory, úvěru ze stavebního spoření a úroků z vkladů a státní podpory, po odečtení daně z příjmů z těchto úroků. Cílová částka se nesmí přesáhnout, je možné její zvýšení.

 

Čerpání

Poskytnutí dohodnutých finančních prostředků na účet klienta, nebo jiný klientem určený účet. Čerpat lze jednorázově nebo postupně.

 

čerpání jednorázové

Poskytnutí dohodnutých finančních prostředků v jedné částce na účet klienta, nebo jiný klientem určený účet.

 

čerpání postupné

Poskytnutí dohodnutých finančních prostředků ve více částkách na účet klienta, nebo jiné klientem určené účty. Každé další čerpání je umožněno až po splnění podmínek uvedených v úvěrové smlouvě.

 

D

 

delikvence

Skutečnost, kdy existuje jakákoliv dlužná částka po termínu splatnosti.

 

dluh

Povinnost dlužníka (Klienta) něco plnit druhému účastníku závazkového právního vztahu, tj. věřiteli.

 

dlužník

Osoba povinná splatit věřiteli dříve poskytnutou částku.

 

doba splatnosti

Smluvně dohodnuté časové období, za které musí klient věřiteli vrátit poskytnuté finanční prostředky vč. příslušenství.

 

dočerpání

Stav, kdy byly klientovi vyplaceny všechny dohodnuté finanční prostředky.

 

F

 

fixace úrokové odchylky

Vyjadřuje platnost úrokové odchylky po dobu platnosti úvěrové smlouvy. Společnost Credoma má neměnnou úrokovou odchylku, je fixována na celou dobu platnosti.

 

fixace úrokové sazby

Vyjadřuje platnost úrokové sazby resp. frekvenc její změny. Při roční fixaci se mění úroková sazba k výročí a platí opět jeden rok. Při změně úrokové sazby se promítne změna PRIBORu, který je složkou úrokové sazby.

 

 fyzická osoba (FO)

 

Osoba, která nabývá právní subjektivitu okamžikem narození, ztrácí ji okamžikem smrti. Fyzická osoba nabývá způsobilosti k právním úkonům v plném rozsahu zletilostí, to znamená dovršením 18. roku věku.

 

fyzická osoba – podnikatel

Fyzická osoba, která podniká na základě příslušného oprávnění (např. živnostník).

 

H

 

hypoteční úvěr

Úvěr zajištěný zástavním právem k nemovitosti. Zajišťující nemovitostí může být stávající nemovitost, nebo nemovitost ve výstavbě. Zajištění nemovitostí může poskytnout i jiná osoba odlišná od dlužníka.

 

hypotéka

viz. hypoteční úvěr.

 

I

 

inkaso

Jeden nástrojů platebního styku. Věřitel si sám strhává peníze na splátku z účtu dlužníka (Klienta).

 

J

 

jednorázová splátka

Splátka, mimo řádný splátkový kalendář, kterou je doplacen celý zbytek jistiny půjčky s příslušenstvím (dohodnuté poplatky a úroky).

 

jistina

Půjčený finanční obnos. Za půjčení tohoto finančního obnosu platí dlužník (klient) věřiteli odměnu (úrok).

 

K

 

katastr nemovitostí

Katastr nemovitostí je evidence nemovitostí na území ČR. Aplikace "Nahlížení do katastru nemovitostí" umožňuje získávat některé vybrané údaje týkající se vlastnictví parcel, budov a jednotek (bytů nebo nebytových prostor), evidovaných v katastru nemovitostí a dále informace o stavu řízení založených na katastrálním pracovišti pro účely zápisu vlastnických a jiných práv oprávněných subjektů k nemovitostem v České republice, nebo pro účely potvrzování geometrických plánů.

 

katastrální úřad

Je úřad zřízený státem. Úřad zabývající se vedením údajů o nemovitostech. Jsou v něm zapsána práva k nemovitostem (vlastnické právo, zástavní právo, právo odpovídající věcnému břemenu, předkupní právo, pokud má mít účinky věcného práva, a jiná práva, pokud byla zřízena jako věcná práva k nemovitostem). Katastrální úřad se nachází v každém okresním městě.

 

klient

Osoba, která si půjčila peněžní prostředky a musí je vrátit.

 

konsolidace

Konsolidace dluhu znamená přeměnu lhůty splacení a sloučení více pohledávek. Obvykle se přeměňuje krátkodobý dluh v dlouhodobý (konsolidovaný) současně s úpravou platebních podmínek, zejména výší úroku.

 

Kupní smlouva

Dvoustranný právní úkon, shodný projev vůle dvou smluvních stran, ze kterého jedné straně (prodávajícímu) vzniká povinnost předmět koupě odevzdat a druhé straně (kupujícímu) povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj dohodnutou kupní cenu.

 

L

 

list vlastnictví (LV)

Úřední doklad vystavený katastrálním úřadem, který deklaruje vlastnictví nemovitosti zapsané v katastru nemovitostí.

 

LTV

Ukazatel vyjadřující poměr hodnoty úvěru k hodnotě nemovitosti poskytované do zástavy.

 

M

 

mimořádná splátka

Splátka, mimo řádný splátkový kalendář. Zpravidla větší splátka než řádná, kterou zaplatí dlužník (Klient).

 

municipalita

Městský správní orgán; městská samospráva.

 

N

 

nedočerpání

Stav, kdy klient nevyužije možnosti čerpání celé částky dle smlouvy.

 

nemovitost

Nemovitost je pozemek nebo stavba, spojená se zemí pevným základem. Může to být také byt nebo nebytový prostor.

 

O

 

obvyklá cena současná

Cena, která by byla dosažená při prodeji oceňované nebo porovnatelné nemovitosti v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, kromě vlivu mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího a vlivu zvláštní obliby. Mimořádnými okolnostmi trhu se rozumí např. stav tísně prodávajícího nebo kupujícího, přechodné zhoršení životního prostředí, poruchy v zásobování přechodného rázu, důsledky přírodních sil nebo kalamit. Obvyklá cena je stanovena finanční institucí na základě obvyklé odhadní ceny nemovitosti zpracovanou odhadcem společnosti.

 

odhad nemovitosti

Zjištění hodnoty majetku. Vyžaduje-li to povaha věci (zvláště při větších hodnotách), pověří soud (státní notářství) provedením odhadem soudního znalce. Odhad je zapotřebí rovněž při smluvním převodu a prodeji nemovitostí v osobním vlastnictví.

 

ocenění nemovitosti

Posudek znalce, kterým je vyjádřena hodnota nemovitosti ochrana osobních údajů.

 

ochrana osobních údajů

Dle zákona č. 101/2000 Sb. státem zajištěná ochrana údajů o osobě, zejména údajů osobní a citlivé povahy (např. rodné číslo, zdravotní stav).

 

OSVČ

Osoba samostatně výdělečně činná - podnikatelský subjekt známý pod označením "fyzická osoba - podnikatel".

 

P

 

p.a. (způsob úročení)

"Per annum" neboli ročně.

 

pohledávka

Nárok věřitele na peněžité nebo věcné plnění ze strany dlužníka (Klienta).

 

poplatek

Finanční částka spojená s poskytnutím, vedením a správou úvěru.

 

právnická osoba (PO)

Osoba (např. obchodní společnost, sdružení s právní subjektivitou, obce), která má způsobilost k právním úkonům ode dne účinnosti zápisu do rejstříku, do kterého se zapisuje, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak.

 

prázdniny na splácení jistiny

Smluvně dohodnuté časové období, kdy je splácen pouze úrok z dohodnutého úvěru.

 

PRIBOR

Prague Interbank Offered Rate - pražská mezibankovní nabídková úroková sazba, za kterou si banky navzájem poskytují úvěry na českém mezibankovním trhu. Je vyhlašována Českou národní bankou. 

 

Překlenovací úvěr

Poskytováním překlenovacích úvěrů vychází stavební spořitelny vstříc těm účastníkům stavebního spoření, kteří dosud nemají nárok na poskytnutí úvěru ze stavebního spoření a přitom potřebují urychleně řešit své bytové potřeby. Na poskytnutí překlenovacího úvěru není právní nárok. Překlenovací úvěry stavební spořitelny poskytnou až do výše cílové částky po splnění stanovených podmínek. Musí být použity k financování bytových potřeb v souladu se zákonem. Lze jej čerpat jednorázově i postupně. Úroková sazba je sjednána v úvěrové smlouvě.

 

příslušenství úvěru

Dohodnuté úroky a poplatky.

 

prohlášení úvěru za splatný

Stav, kdy dlužník i přes výzvu věřitele neplní dohodnuté podmínky a ztrácí výhodu splátek.

 

R

 

rekonstrukce

Uvedeno do původní podoby nebo stavu, přestavba.

 

revitalizace

Uvádění do stavu, který přináší užitek.

 

RPSN

Roční procentní sazba nákladů - hodnota v procentech, které má umožnit spotřebiteli lépe vyhodnotit výhodnost nebo nevýhodnost poskytovaného úvěru. RPSN udává procentní podíl z dlužné částky, který musí spotřebitel zaplatit za období jednoho roku v souvislosti se splátkami, správou a dalšími výdaji spojenými s čerpáním úvěru.

 

ručitel

Ten, kdo je ochoten zaručit se za závazek dlužníka (Klienta) a splácet jeho dluh, pokud dlužník (Klient) nebude splácet.

 

S

 

sankční poplatek

Poplatek, který je účtován v okamžiku neplnění dohodnutých podmínek.

 

sazebník

Seznam poplatků souvisejících se zřízením, vedením a správou poskytnutého úvěru.

 

sdružení vlastníků jednotek (SVJ)

Právnická osoba, která je způsobilá vykonávat práva a zavazovat se pouze ve věcech spojených se správou, provozem a opravami společných částí domu, popřípadě vykonávat činnosti v rozsahu zákona o vlastnictví bytů a činnosti související s provozováním společných částí domu, které slouží i jiným fyzickým nebo právnickým osobám.

 

smluvní pokuta

Částka dohodnutá ve smlouvě pro případ porušení smluvních podmínek.

 

společné jmění manželů (SJM)

Je forma vlastnictví typická pro nabývání majetku za trvání manželství.

 

spoludlužník

Ten, kdo je ochoten podílet se (až 100 %) na splácení dluhu spolu s dlužníkem (Klientem).

 

Stavební spoření

Účelový druh spoření, při kterém vkladatel dlouhodobě ukládá prostředky u specializované banky, v průběhu spoření může čerpat státní podporu, a po jehož skončení získává při splnění dalších podmínek nárok na úvěr ze stavebního spoření.

 

U

 

úrok

Odměna za půjčené finanční prostředky.

 

úrok z prodlení

Je důsledkem prodlení dlužníka (Klienta) s plněním peněžitého závazku, má pouze donucovací funkci, nutí dlužníka (Klienta) k včasné úhradě, nezajistí však už nedobrovolné uhrazení pohledávky dlužníkem (Klientem).

 

úroková míra

Úroková míra, tj. sazba úroků je číslo udávající, kolik procent kapitálu činí úrok za určitou dobu. Pro smluvené úroky není předepsána určená míra, nesmí však odporovat dobrým mravům nebo být lichvou.

 

úroková sazba

Částka, kterou je dlužník (Klient) povinen platit věřiteli z jeho pohledávky, stanovená určitým procentem z dlužné částky za určité období. Úrok vyjádřený relativně z hodnoty kapitálu.

 

úrokové období

Období, na které je stanovena konkrétní úroková sazba.

 

úroková splátka

Splátka, kdy dlužník hradí pouze úroky z úvěru za dohodnuté období.

 

úředně ověřený podpis

Forma ověření podpisu, kdy ověřující orgán stvrzuje, že podepisující podepsal listinu před ním.

 

úvěrovaná nemovitost

Nemovitost, na jejíž pořízení či technické zhodnocení (rekonstrukce, modernizace apod.) byl poskytnut úvěr.

 

úvěrový limit, rámec

Maximální výše pohledávky za jedním klientem. Úvěrový limit je zpravidla stanoven smluvně. Úvěrový limit není zajišťovací prostředek v pravém smyslu, účelem je předejít tomu, aby případné pohledávky nenarostly do nepřiměřené výše.

 

uznání podpisu za vlastní

Forma ověření podpisu, kdy podepisující prohlašuje, že se jedná o jeho podpis.

 

V

 

věřitel

Ten, kdo půjčuje (Klientovi).

 

vinkulace

Vázanost, zablokování vkladu (většinou ve prospěch někoho, např. věřitele).

 

všeobecné obchodní podmínky (VOP)

Obchodní podmínky vztahu smluvních stran, které nejsou uvedeny ve smlouvě, ale doplňují ji a jsou všeobecnější povahy.

 

Z

 

zajištění úvěru

Způsob poskytnutí záruky dlužníkem věřiteli, že zaplatí. Právní řád zná více způsobů zajištění, přičemž v hypotečním úvěrování je nejvýznamnějším způsobem zajištění zástavní právo k nemovitostem. Dalšími způsoby mohou být např. směnka nebo ručení.

 

zástava

Majetek sloužící jako záruka pro případ nesplacení dluhu.

 

zástavce

Ten, kdo zastaví svůj majetek jako záruku pro případ nesplacení dluhu (majitel zástavy).

 

zástavní právo

Právní nástroj sloužící k zajištění pohledávky (např. hypotečního úvěru) a jejího příslušenství (tj. úroků, poplatků atd.) do doby jejího splacení. Při zajišťování hypotečního úvěru vzniká zástavní právo na základě sepsání zástavní smlouvy mezi zástavním věřitelem (finanční institucí) a zástavním dlužníkem (Klientem) vkladem do katastru nemovitostí.

 

zástavní věřitel

Věřitel, který přijal zástavu od zástavce na zajištění dluhu.

 

žadatel o úvěr

Osoba zletilá, oprávněná k právním úkonům a s trvalým pobytem na území ČR. Žadatel může být jediná osoba, či může o úvěr žádat více osob – žadatelů. Žadatelem je i právnická osoba.

 

 

další pojmy: radce.ulovdomov.cz
Zdroj: CREDOMA, HYPIK,
Poslední aktualizace: Simona Fialová, únor 2018

 

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27
28
29
30
1
2
3
 
 
 
 
 
 
 
4
5
6
7
8
9
10
 
 
 
 
 
 
 
11
12
13
14
15
16
17
 
 
 
 
 
 
 
18
19
20
21
22
23
24
 
 
 
 
 
 
 
25
26
27
28
29
30
31